SMV:Eksport er pĂĄ vej

SMV:Eksport er pĂĄ vej

SMV:Eksport er pĂĄ vej

Sæt allerede nu fokus på de muligheder, som det nye Virksomhedsprogram giver din virksomhed, og sæt kursen mod vækst. I går var der informationswebinar om SMV:Eksport, og snart starter programmet for yderligere eksport og større vækst.

Hvad er SMV:Eksport?

SMV:Export har til formål at styrke dansk eksport for at bidrage til økonomisk vækst i Danmark og skabe flere arbejdspladser. Eksport er en af de vigtigste indtægtskilder for dansk økonomi.

Hvis du ønsker at erobre et nyt marked, bør du se nærmere på SMV:Eksport. Det kan være programmet, der kan være med til at realisere dine planer.

SMV:Eksport tilbyder rådgivningstilskud og spændende Go2Market workshops.

SĂĄdan fĂĄr du et tilskud til rĂĄdgivning pĂĄ nye eksportmarkeder

Ca. 7000 SMVs har allerede modtaget støtte fra Erhvervshusene gennem  Virksomhedsprogrammet. SMV:Eksport giver dig mulighed for at få et rådgivningstilskud på op til 150.000 kr. for din eksport på nye markeder. Du kan får 50% i tilskud til en rådgiverudgift på max. 300.000 kr. Der tilbydes to typer vouchers:

1.    Stor voucher – indkøb rådgivning 300.000 kr. ekskl. moms – støtte 50 %

2.    Lille voucher – indkøb rådgivning 100.000 kr. ekskl. moms – støtte 50 %.

Hvad er støtteberettiget?

Der er mange måder at få støtte til dine projekter. For eksempel har virksomhedssprogrammet oplistet følgende muligheder:

 • udarbejdelse af markeds – og segmentanalyser
 • lov-og certificeringsundersøgelser
 • udarbejdelse af markedsundersøgelser
 • udarbejdelse af go2market strategi/plan
 • salgskanal strategi/plan
 • kommunikationsstrategi/plan

 Hvordan ansøger du?

Ansøgning til SMV:Eksport, skal oprettes, skrives og indsendes via et online ansøgningsmodul (https://virksomhedsprogrammet.dk/content/). Ansøgningsperioden er fra den 19. april 2023, kl. 08:00 til den 26. april 2023, kl. 23:59. Vurderingen af din ansøgning tager 4-6 uger.

 Hvilke krav skal være opfyldt?

 • ansøgervirksomheden skal være en SMV jfr. EU-definitionen, dvs. have maksimalt 249 ansatte, og en omsætning pĂĄ maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance pĂĄ maksimalt 43 mio. euro.
 • ansøgervirksomheden skal have et dansk CVR-nummer.
 • ansøgervirksomheden skal minimum beskæftige 2 ĂĄrsværk pĂĄ ansøgningstidspunktet (grundlaget er antal ĂĄrsværk i CVR-registret pĂĄ ansøgningstidspunktet – data fra E-indkomst).
 • ansøgervirksomheden skal kunne modtage de minimis-støtte.
 • ansøgervirksomheden skal have aflagt minimum Ă©t ĂĄrsregnskab.
 • ansøgervirksomheden skal ind pĂĄ et nyt marked som f.eks.Tyskland.

Der ydes kun støtte til de bedste projekter, og støtten vurderes ved hjælp af et pointsystem. Læs mere her: https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/raadgivertilskud/ddd91592-b05c-4446-8ed8-ae052725b790/

Har du ambitioner om at eksportere til det tyske marked? Så er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om rådgivertilskuddet eller har brug for hjælp til din ansøgning. Vi kan helt sikkert hjælpe yderligere og har et stærkt Dansk-Tysk netværk, som kan komme dit projekt til gavn.

#pmadvokatfirma

“Vi svarer pĂĄ spørgsmĂĄl, som du endnu ikke har tænkt pĂĄ.


Alert: Ny afgørelse af EU-Domstolen i Emissionsskandalen


Gennemførelse af whistleblower-direktivet: Tyskland og 7 andre medlemsstater bliver sagsøgt

Gennemførelse af whistleblower-direktivet: Tyskland og 7 andre medlemsstater bliver sagsøgt

Baggrund:
2019 vedtog EU direktiv (EU) 2019/1937, også kendt som whistleblower-direktivet. Det har til formål at beskytte enkeltpersoner i virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at indberette overtrædelser af EU-regler. Direktivet gælder bl.a. for virksomheder med 50 eller flere ansatte.
For at opfylde direktivets formål bør medlemsstaterne stille passende rapporteringsfaciliteter til rådighed, så overtrædelser kan rapporteres hurtigt og sikkert, og således beskytte de rapporterende personer mod mulige repressalier. Enkeltpersoner skal beskyttes mod mulige repressalier både internt i organisationen og eksternt, når de indberetter til en offentlig myndighed.
Med henblik herpĂĄ har Tyskland iværksat et lovgivningsinitiativ i Forbundsdagen med henblik pĂĄ at gennemføre whistleblower-direktivet i tysk ret med loven om beskyttelse af whistleblowere (”Hinweisgeberschutzgesetz” – HinSchG). Forbundsdagen vedtog loven i december 2022. ”Bundesrat”, det tyske parlaments forbundsrĂĄd, gjorde imidlertid indsigelse mod forbundsregeringens lovforslag i sidste fase den 10. februar 2023.
Det betyder, at der nu skal indkaldes et mæglingsudvalg, og at HinSchG´s ikrafttrædelse vil blive forsinket på ubestemt tid.

Kommissionens indsats:

Nu står Tyskland, som nogle andre lande, over for det problem, at whistleblower-direktivet egentlig skulle have været gennemført senest den 17. december 2021. Europa-Kommissionen havde derfor iværksat en høring og var ikke indforstået med tilbagemeldingerne fra bl.a. Tyskland.

Den 15.02.2023 besluttede Europa-Kommissionen derfor at indbringe Tyskland og syv andre medlemsstater for den Europæiske Domstol, da Tyskland og de andre medlemsstater ikke har opfyldt deres forpligtelse til at gennemføre direktivet.

Konsekvens for virksomheder med 50 eller flere ansatte:

Som følge af Europa-Kommissionens tiltag må det forventes, at Tyskland vil arbejde med fuld fart på at gennemføre whistleblower-direktivet. Virksomheder med mere end 50 ansatte bør derfor hurtigst muligt indføre passende indberetningssystemer, der giver medarbejderne mulighed for anonymt at indberette overtrædelser af EU-lovgivningen. HinSchG, hvis det gennemføres i den nu foreliggende form, foreskriver klart en anonym indberetningsmulighed.

Desuden ligger der en risiko i, at domstolene i Tyskland allerede nu skal fortolke den tyske lovgivning i overensstemmelse med europæiske direktiver. Derfor kan whistleblower-direktivet alligevel finde anvendelse, selv om Tyskland endnu ikke har indført en gennemførelseslov.


IP-compliance som grundværdi af din virksomhed – hvad der skal tages højde for inden for Intellectual Property (IP) i Tyskland

IP-compliance som grundværdi af din virksomhed – hvad der skal tages højde for inden for Intellectual Property (IP) i Tyskland

Siden den 1. februar 2023 kan internationale ansøgninger ved WIPO (World Intellectual Property Organization) om registrering af lydmærker, filmmærker og andre typer multimediemærker indgives i digitalt format. Det er derfor ikke længere nødvendigt med grafiske gengivelser af det varemærke, som der søges registrering af.
Denne voksende variation af ansøgningsalternativer har til formål at imødekomme markedets behov for moderne former for varemærker.
Eftersom at det at der kan registreres andre slags multimediemærker, er selve beskyttelsesniveauet ved anmeldelse af mærker blevet udvidet. Samtidig fører det højere beskyttelsesniveau til, at IPR-strategien skal tilpasses de nye muligheder. Det giver anledning til at overveje, om din virksomhed er stadigvæk IP-compliant i Tyskland.

IP-compliance
”Intellectual Property Rights” (IPR) omfatter ikke kun industrielle ejendomsrettigheder (patenter, brugsmodeller, varemærker og design), men også ophavsrettigheder og software samt f.eks. forretningshemmeligheder og knowhow.
Overholdelse af IP-compliance betyder her “fair omgang” med andre markedsdeltageres resultater og omvendt. Dette kræver sĂĄledes en systematisk overvĂĄgning af IP-situationen i det pĂĄgældende markedssegment ved hjælp af undersøgelse og analyse af IP-rettighederne og om nødvendigt en officiel eller retslig afklaring.

Forebyggelse af krænkelse af tredjemands IP-rettigheder
For at beskytte forskningsresultaterne er virksomhederne forpligtet til at kontrollere, om tredjeparters IP-rettigheder krænkes allerede inden en produktudvikling pĂĄbegyndes. Virksomhedens ledelse skal etablere passende overvĂĄgningsprocesser, fordi krænkelser ikke kun fører til civilretlige ansvarsrisici, men ogsĂĄ til overtrædelser af “compliance” og endog strafferetlige konsekvenser.
Konsekvenserne af en ansvarsrisiko kan være krav om forbud, information, erstatning og destruktion. En retssikker vurdering af de opståede skader er kompleks og kræver juridisk rådgivning.

IP-compliance management
Etablering af et effektivt beskyttelses- og kontrolsystem kan bidrage væsentligt til at beskytte ens egne IP-aktiver og til at reducere risikoen for krænkelse af tredjemands IP-rettigheder.
Indførelsen af kontrolmekanismer, der på den ene side overvåger, om der sker krænkelser af patenter, varemærker eller design i ens egen virksomhed, og på den anden side sikrer, at ens egen virksomhed ikke krænker tredjemands IP-rettigheder, er en væsentlig del af IP-monitoring. Der skal udarbejdes passende instrukser og regler, som skal tilpasses regelmæssigt. Især ved virksomhedsrevisioner (IP Due Diligence) i forbindelse med købs- eller salgssituationer lægges der øget vægt på dette. Desuden anbefales det inden for indgåelse og aktualisering af licensaftaler, at foretage en regelmæssig gennemgang af samarbejdsaftaler samt at fastlægge instrukser for licensering af tredjeparters IP-rettigheder.

Konklusion
Ved at være tidligt opmærksom om tredjepartsrettigheder i forhold til egne intellektuelle ejendomsrettigheder, kan man forhindre eller i det mindste forkorte langvarige retssager i forbindelse med krænkelser af rettigheder. Derfor er disse processer nu også relevante for mange danske virksomheder, når det gælder overholdelse af reglerne inden for IP i Tyskland og ikke mindst i EU-området.
Vi hjælper gerne med at udvikle en løsning, der er skræddersyet til den pågældende virksomhed og dens branchekrav.